Adresas: 
Geležinkelio g. 15, Kretinga
Tel.: 445-51619

Internetinė svetainė: 
http://www.voveraite.kretinga.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Kretingos r. sav.
Ugdymo programos

Lopšelio-darželio ,,Voveraitė“ ugdytiniai turi galimybę ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje. Turi higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai, tinkamą mitybą, higieną, poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių, sveikatą, poreikius. Ugdymas vyksta savitarpio pagarba, bendravimo irbendradarbiavimo kultūra grįstoje, aplinkoje. Vaikai turi galimybę tobulinti savo gebėjimus ir talentus. Ugdyti (puoselėti) savo kalbą, perimti savotautos kultūrą, papročius ir tradicijas. Laikytis grupės numatytų elgesio taisyklių, būti paslaugiam, geranoriškam, mandagiam, gerbti ir šalia esančius,rūpintis jais, branginti savo ir kitu darbą, daiktus, saugoti savo ir kitu sveikatą, būti tvarkingam, drausmingam, atsakingam ir kt.

 

Ugdymas(is) lopšelyje-darželyje organizuojamas orientuojantis į vaikų kompetencijų (sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę, socialinę) ugdymą(si) plėtojimą. Ugdymo(si) procesą įstaigoje organizuoja kompetentingi, aukštos kvalifikacijos pedagogai, kurie savo darbe vadovaujasi demokratišku darbo stiliumi, taiko įvairius ugdymo(si) metodus, budus, technologijas:

  • Funkcionalios aplinkos sukūrimas (grupėse sukurtos jaukios veiklos erdvės, vaikas gali rinktis veiklą, buvimo vietą, draugus, laisvai judėti iš vienos erdvės vietos i kitą, patrauklūs žaislai ir priemonės).
  • Ugdymas pavyzdžiu (sudominimas veikla, veikla kartu su vaikais-partnerystė veikloje, mimika, žodžiais, elgesiu, veiksmais modeliuojama tai kas norima perteikti vaikams, tėvų dalyvavimas veikloje).
  • Kūrybinė sąveika (vaikai skatinami interpretuoti, kurti, atrasti, veiklos žingsniai nereglamentuojami, vaiko sumanymai pastebimi, gerbiami, palaikomi ir, reikalui esant plėtojami, praturtinami, priimami bendri susitarimai dėl veiklos).
  • Spontaniškas ugdymas (pritariama bet kokiai veiklai, ji gerbiama ir laikoma vertinga patirtimi, vaiko veikla palaikoma emocionaliai – vaikas pagiriamas ir juo bei jo veikla pasidžiaugiama kartu, ugdymui panaudojamos netikėtos situacijos).

 

Ankstyvasis amžius

Individuali įstaigos ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų (2-3 metų) ugdymo programa. Programos projektas parengtas 2002 m. kūrybinės darbo grupės, vadovaujamos Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistės Liucijos Lengvinienės.

 

Ikimokyklinis ugdymas

Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa parengta vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 patvirtintu ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu.

 

Priešmokyklinis ugdymas

„Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa ir išsilavinimo standartai“. Švietimo aprūpinimo centras,.2003. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai”.

 

Logopedinė pagalba

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymas“, Ivoškuvienė R, 1997. „Sutrikusios raidos vaikų ikimokyklinio ugdymo gairės“, Ivoškuvienė R., Kaffemanienė I. 2003